×

Privacybeleid

Down

1. Ons privacybeleid in een oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Als persoonsgegevens worden beschouwd alle informatie waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming kunt u vinden in ons

Verzameling van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?
De gegevens worden op deze website verwerkt door de beheerder van de website. U vindt zijn contactgegevens in de aankondiging van de website en hieronder onder "Opmerkingen over de verantwoordelijke voor de verwerking".

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Sommige gegevens van u worden verzameld wanneer u ze aan ons meedeelt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier. Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u onze website bezoekt. Deze gegevens zijn voornamelijk technische gegevens, zoals de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt, of het tijdstip waarop u de pagina hebt bezocht. Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om een goede werking van onze website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren. Nog andere gegevens worden verzameld voor precontractuele of contractuele maatregelen, bijvoorbeeld via het contactformulier.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
U hebt het recht om te allen tijde kosteloos informatie te ontvangen over uw opgeslagen gegevens, de herkomst ervan, de ontvangers ervan en het doel van de verzameling ervan. U hebt ook het recht om te verzoeken dat deze worden gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd. Als u gebruik wenst te maken van deze rechten, of indien u verdere vragen heeft met betrekking tot gegevensbescherming, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het adres dat vermeld wordt in onze site noties. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde regelgevende autoriteit.

Analytics en hulpmiddelen van derden

Bij een bezoek aan onze website kan uw surfgedrag, facultatief, statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt voornamelijk door het gebruik van cookies en zogenaamde analytische programma's. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de Privacy Policy hieronder.

2. Hosting

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (hostingprovider). Persoonsgegevens die via deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hostingprovider. Deze informatie bestaat voornamelijk uit IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, gevallen van toegang tot de website en andere gegevens die via een website worden gegenereerd. De hostingprovider wordt gebruikt om het contract met onze potentiële en bestaande klanten na te komen (art. 6, lid 1, onder b), GDPR) en om een veilig, snel en efficiënt online-aanbod door een professionele provider aan te bieden (art. 6, lid 1, onder f), GDPR). De hostingprovider verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde "server log files", die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze omvatten:

 • Browsertype en browserversie
 • Het gebruikte besturingssysteem
 • De URL refereren
 • De hostnaam van de computer die toegang heeft
 • De tijd van de serveraanvraag
 • Het IP-adres

Deze gegevens zullen niet worden gecombineerd met gegevens uit andere bronnen.

Onze hostingprovider zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dit nodig is om onze dienstverplichtingen na te komen en om onze instructies met betrekking tot deze gegevens op te volgen.

Wij gebruiken de volgende hostingprovider:

Hetzner Online GmbH

Industriestr. 25

91710 Berlin

Telefon: 49 (0) 9831 505-0

E-Mail: info@hetzner.com

HRB: 6089, Registergericht Ansbach

VAT ID: DE812871812

Vertegenwoordigd door de directeuren: Martin Hetzner, Stephan Konvickova, Günther Müller

Sluiting van een contract voor gegevensverwerking in opdracht

Om te garanderen dat de gegevens overeenkomstig de voorschriften over gegevensbescherming worden verwerkt, hebben wij met onze hostingprovider een overeenkomst inzake gegevensverwerking gesloten.

3. Algemene en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften over gegevensbescherming en met deze Privacy Policy.

Als u deze website gebruikt, zullen verschillende persoonsgegevens worden verzameld. Persoonsgegevens omvatten alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacy beleid wordt uitgelegd welke informatie wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat de overdracht van gegevens via Internet (bv. via e-mailcommunicatie) onderhevig kan zijn aan veiligheidslekken. Het is niet mogelijk gegevens volledig te beveiligen tegen toegang door derden.

Mededeling betreffende de verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens op deze website is:

Schäfer Trennwandsysteme GmbH
Industriepark 37
56593 Horhausen
Postfach 60
56593 Horhausen

Telefoon: +49 (0) 2687 9151-0
Email: info@schaefer-tws.de

De verantwoordelijke voor de verwerking is een natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en methoden voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.).

Functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben een externe functionaris voor gegevensbescherming voor ons bedrijf aangesteld.

Alexander Schulz
Karst IT GmbH
Am Stadtgraben 3
56626 Andernach

Telefoon: +49 (0) 2632 9459-0
Email: a.schulz@karst-it.de

Bewaartermijn

Tenzij in dit privacy beleid een specifieke bewaartermijn wordt vermeld, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor de verwerking van de gegevens niet langer van toepassing is. Als u een legitiem verzoek indient om uw gegevens te laten wissen, of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens gewist, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijv. bewaartermijnen volgens de belastingwetgeving of het handelsrecht); in het laatste geval worden uw gegevens gewist nadat deze redenen niet meer van toepassing zijn.

Informatie over gegevensoverdracht naar de VS

Onze website bevat onder meer tools van bedrijven die in de VS gevestigd zijn. Wanneer deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de VS-servers van de respectieve bedrijven. Wij willen erop wijzen dat de VS geen veilig derde land is in de zin van de EU-wetgeving over gegevensbescherming. Bedrijven in de VS zijn verplicht persoonsgegevens aan veiligheidsinstanties te overhandigen zonder dat u als betrokkene hiertegen gerechtelijke stappen kunt ondernemen. Het is daarom niet uit te sluiten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. geheime diensten) uw gegevens voor controledoeleinden op Amerikaanse servers verwerken, evalueren en permanent opslaan. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens intrekken

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Daartoe volstaat het ons een informeel bericht per e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die voor de herroeping is uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast.

Het recht om klachten in te dienen bij de regelgevende autoriteit.

Indien de wetgeving inzake gegevensbescherming is geschonden, kan de betrokkene een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende autoriteit. De bevoegde regelgevende autoriteit voor aangelegenheden die verband houden met de wetgeving over gegevensbescherming is de rijkscommissaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin ons bedrijf is gevestigd. De toezichthoudende autoriteit die voor ons verantwoordelijk is, is:

De regeringscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie van Rijnland-Palts

Postfach 30 40
55020 Mainz
Hintere Bleiche 34
55116 Mainz

Telefoon: +49 (0) 61 31/208-24 49
Fax: +49 (0) 61 31/208-24 97

Email: poststelle@datenschutz.rlp.de

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst verwerken, automatisch aan uzelf of aan een derde te laten leveren in een gangbaar, machine leesbaar formaat. Indien u verzoekt om rechtstreekse overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL en TLS-versleuteling

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om bescherming te bieden bij het verzenden van vertrouwelijke inhoud, zoals de aanvragen die u aan ons als sitebeheerder stuurt. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://", en aan het slotsymbool in uw browserbalk. Als SSL- of TLS-encryptie is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u aan ons overdraagt niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering en verwijdering

Op grond van de wet hebt u het recht om te allen tijde kosteloos te worden geïnformeerd over de persoonsgegevens die van u zijn opgeslagen, alsmede over de herkomst, de ontvanger en het doel van de verwerking van die gegevens. U hebt ook het recht om deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of wissen. Indien u gebruik wenst te maken van deze rechten, of indien u verdere vragen heeft met betrekking tot persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het adres dat vermeld wordt op onze site.

Bezwaar maken tegen reclame-e-mails

Wij verbieden hierbij uitdrukkelijk het gebruik van de contactgegevens die op de site vermeld staan en die nodig zijn voor de website om ons promotioneel en informatief materiaal toe te sturen waar niet uitdrukkelijk om gevraagd is. De exploitant van de website behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagd toegezonden marketingmateriaal, zoals spam-mails.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in onze site staat vermeld. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

 • Indien u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij gewoonlijk tijd nodig om dit te verifiëren. Tijdens de verificatieperiode hebt u het recht te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.
 • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze is/wordt verricht, kunt u in plaats van gegevensverwijdering om beperking van de gegevensverwerking verzoeken.
 • Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u deze wel nodig hebt om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of geldend te maken, hebt u het recht te verzoeken dat in plaats van de gegevens te wissen, de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.
 • Als u een bezwaar hebt ingediend op grond van Art. 21 (1) GDPR, moeten uw belangen en onze belangen tegen elkaar worden afgewogen. Zolang niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, hebt u het recht te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming, of met het oog op de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte, of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om redenen van zwaarwegend algemeen belang in de Europese Unie of een lidstaat.

4. Verzameling van gegevens op onze website

Cookies

Deze worden op uw apparaat opgeslagen, hetzij tijdelijk voor de duur van een sessie ("sessiecookies"), hetzij permanent ("permanente cookies"). Sessiecookies worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat uw webbrowser ze automatisch verwijdert. Bij het gebruik van permanente cookies wordt vooraf uw toestemming gevraagd via een zogenaamde toestemmingsmanagementtool. Hier kunt u selectief beslissen welke cookies en functies u accepteert.

Cookies hebben verschillende functies. Talrijke cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde websitefuncties zonder deze cookies niet zouden werken (bv. de functie van het winkelmandje of de weergave van video's). Andere cookies worden gebruikt om het gebruikersgedrag te evalueren of om advertenties weer te geven.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het gebruik van cookies en dat cookies in individuele gevallen worden toegestaan, dat het accepteren van cookies in specifieke gevallen wordt geblokkeerd of dat cookies in het algemeen worden geweigerd; u kunt de browser ook zo instellen dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer u uw browser afsluit. Het uitschakelen van cookies kan uw vermogen om sommige functies van deze website te gebruiken beperken.

Cookies die nodig zijn om elektronische communicatie mogelijk te maken of om bepaalde functies te bieden die u wenst te gebruiken (zoals het winkelmandje), worden opgeslagen op basis van Art. 6 (1) f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies met het oog op een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als er ook andere cookies worden opgeslagen (zoals cookies die worden gebruikt om uw surfgedrag te analyseren), worden deze afzonderlijk behandeld in dit privacy beleid

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, bewaren wij de gegevens die u op het formulier hebt ingevuld, inclusief de door u verstrekte contactgegevens, om uw vraag te kunnen beantwoorden en voor eventuele vervolgvragen. Wij zullen deze gegevens niet delen zonder uw toestemming.

Daarom zullen wij de gegevens die u op het contactformulier invult alleen verwerken met uw toestemming (Art. 6 (1) a GDPR). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Daartoe volstaat het ons een informeel bericht per e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór de herroeping is uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast.

Wij bewaren de gegevens die u via het contactformulier verstrekt totdat u verzoekt deze te wissen of uw toestemming voor de opslag ervan intrekt, of totdat het doel van de opslag niet meer van toepassing is (bijv. wanneer uw verzoek volledig is afgehandeld). Eventuele dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder die met betrekking tot verplichte bewaringstermijnen van gegevens -blijven onaangetast.

.

5. Analyse-instrumenten en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics stelt de websitebeheerder in staat het gedrag van de bezoekers aan zijn website te analyseren. Daarbij ontvangt de websitebeheerder verschillende gebruiksgegevens, zoals het aantal bekeken pagina's, de verblijfsduur, de gebruikte besturingssystemen en de herkomst van de gebruiker. Deze gegevens kunnen door Google worden samengevat in een profiel dat wordt toegewezen aan de gebruiker in kwestie, of aan diens apparaat.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën waarmee de gebruiker kan worden herkend met het oog op de analyse van het gebruikersgedrag (bijv. cookies of device fingerprinting). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Dit analyse-instrument kan alleen worden gebruikt met uw toestemming en dus op grond van Art. 6 (1) (a) GDPR; u kunt uw toestemming op elk moment intrekken. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EUCommissie. Details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/

IP-anonimisering

Wij hebben op deze website de IP-anonimiseringsfunctie geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die onder de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vallen, wordt ingekort voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat door uw browser in het kader van Google Analytics wordt doorgegeven, wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

Browser plugin

U kunt voorkomen dat Google uw gegevens verzamelt en verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Voor meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens, verwijzen wij u naar het privacy beleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld dat voorkomt dat uw gegevens worden verzameld tijdens toekomstige bezoeken aan deze site: Google Analytics uitschakelen Voor meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens, verwijzen wij u naar het privacy beleid van Google https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Verwerking van gegevens in opdracht

Wij hebben met Google een contract gesloten voor de uitbesteding van onze gegevensverwerking en hebben de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig ten uitvoer gelegd.

Google Analytics Demografische gegevens en interesses

Deze website maakt gebruik van de "Demographics and Interests"-gegevens van Google Analytics. Hiermee kunnen rapporten worden gegenereerd met uitspraken over de leeftijd, het geslacht en de interesses van bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google, en ook van bezoekersgegevens van derden. Deze verzamelde gegevens kunnen niet worden toegeschreven aan een specifieke individuele persoon. U kunt deze functie te allen tijde uitschakelen door de advertentie-instellingen in uw Google-account aan te passen of u kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen verbieden, zoals beschreven in het gedeelte "Bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens".

Webanalyse door Matomo (voorheen PIWIK)

Wij gebruiken de open source software tool Matomo (voorheen PIWIK) op onze website om het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. Dit gebeurt op basis van device fingerprinting technologie. In tegenstelling tot klassieke tracking via cookies, wordt er geen permanente cookie opgeslagen op uw eindapparaat. De software plaatst alleen een anonieme, tijdelijke sessie-cookie, die geen persoonlijke gegevens verzamelt. Deze sessie-cookie wordt automatisch gewist telkens wanneer u terugkeert naar de website. Als afzonderlijke pagina's van onze website worden opgevraagd, worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • Twee bytes van het IP-adres van het oproepende systeem van de gebruiker
 • De website riep
 • De website waarvandaan de gebruiker toegang heeft gekregen tot de bezochte website (referrer)
 • De subpagina's die vanaf de bezochte website toegankelijk zijn
 • De tijd die op de website wordt doorgebracht
 • De frequentie waarmee de website wordt geraadpleegd

De software draait uitsluitend op de servers van onze website. Een opslag van de gegevens van de gebruikers vindt alleen daar plaats. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

Opt-Out

Wij bieden onze gebruikers de mogelijkheid om zich af te melden voor het analyseproces op onze website. Om dit te doen, moet u de betreffende link volgen. Op deze manier wordt een opt-out-cookie op uw systeem geplaatst, dat ons systeem het signaal geeft de gegevens van de gebruiker niet op te slaan. Als de gebruiker in de tussentijd de overeenkomstige cookie van zijn eigen systeem verwijdert, moet hij de opt-out-cookie opnieuw instellen. Voor meer informatie over de privacy instellingen van de Matomo software, zie de volgende link: https://matomo.org/docs/privacy/

Wat kunnen we voor u doen?

German Innovation Award Winner 2022 Top 100 Innovator 2018 iconic award 2021 reddot award 2021 Made in Germany
German Innovation Award Winner 2022 Top 100 Innovator 2018 iconic award 2021 reddot award 2021 Made in Germany


Stuur ons een prijsaanvraag.

Bericht niet verzonden: Fout bij het uploaden van bestanden. Zorg ervoor dat het bestandstype wordt ondersteund. Max. bestandsgrootte: 2 MB per bestand.
loading
Verzonden.
×


Regel een adviesgesprek.


loading
Verzonden.
×